Search Words ...

Seven Meaning In Marathi Seven मराठी अर्थ

Seven – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Seven in Marathi

Seven = सात

Synonyms of Seven in Marathi

, , , ,

Category : noun

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Seven

अंक / आकृती 7 किंवा त्याची घटना.

A कार्ड असणारे सात pips.

A संख्यात्मक मूल्य 7 च्या बरोबरीचे; सहा नंतरची संख्या आणि आठ आधीची संख्या. हे अनेक ठिपके: (•••••••).

सात घटकांसह गट किंवा सेटचे वर्णन करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Seven Example Sentences

1. He wrote three sevens on the paper.

त्याने कागदावर तीन सात लिहिले.

2.

3.

4.