Search Words ...

Scrapped Meaning In Marathi Scrapped मराठी अर्थ

Scrapped – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scrapped in Marathi

Scrapped = भंगार

Synonyms of Scrapped in Marathi

, , , , , ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scrapped

टाकून देणे.

(प्रकल्प किंवा योजनेचे) अनिश्चित काळासाठी काम करणे थांबवणे.

स्क्रॅपबुक करण्यासाठी; स्क्रॅपबुक तयार करण्यासाठी.

स्क्रॅपयार्डमध्ये विल्हेवाट लावणे.

भंगारात बनवणे.

लढण्यासाठी

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scrapped Example Sentences

1.

2.

3.

4.

5.

6.