Search Words ...

Scavenger Meaning In Marathi Scavenger मराठी अर्थ

Scavenger – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Scavenger in Marathi

Scavenger = स्कॅव्हेंजर

Synonyms of Scavenger in Marathi

, , , , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Scavenger

कोणीतरी जो सफाई करतो, विशेषत: जो अन्न किंवा उपयुक्त गोष्टींसाठी कचरा शोधतो.

कॅरिअन सारख्या क्षयकारक पदार्थांवर आहार घेणारा प्राणी.

रस्त्यावरचा सफाई कामगार.

कापसाच्या गिरणीत फरशीवरून सैल कापूस उचलण्यासाठी कामाला लावलेले मूल.

हवेतून किंवा द्रावणातून अशुद्धता काढून टाकण्यासाठी वापरलेला पदार्थ.

मांजर करणे.

रस्त्यावरील कचरा साफ करणे इ.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Scavenger Example Sentences

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.