Search Words ...

Satisfactory Meaning In Marathi Satisfactory मराठी अर्थ

Satisfactory – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Satisfactory in Marathi

Satisfactory = समाधानकारक

Synonyms of Satisfactory in Marathi

, , ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Satisfactory

समाधानासाठी केले; पुरेसे किंवा पुरेसे.

समाधानास कारणीभूत; अनुकूल किंवा आनंददायी; समाधानकारक.

पापाचे प्रायश्चित्त करणे; क्षमा करणारा

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Satisfactory Example Sentences

1. The satisfactory results of the survey led to his promotion.

सर्वेक्षणाच्या समाधानकारक निकालामुळे त्यांची बढती झाली.

2.

3.