Search Words ...

Satiate Meaning In Marathi Satiate मराठी अर्थ

Satiate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Satiate in Marathi

Satiate = तृप्त करा

Synonyms of Satiate in Marathi

, , ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Satiate

समाधान भरण्यासाठी; समाधान करण्यासाठी.

जास्तीचे समाधान करण्यासाठी. तृप्ति भरण्यासाठी.

समाधानाने भरलेले किंवा जास्तीचे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Satiate Example Sentences

1. Nothing seemed to satiate her desire for knowledge.

तिची ज्ञानाची इच्छा कशानेच पूर्ण होईल असे वाटत नव्हते.

2.

3.