Search Words ...

Rural Meaning In Marathi Rural मराठी अर्थ

Rural – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Rural in Marathi

Rural = ग्रामीण

Synonyms of Rural in Marathi

, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Rural

ग्रामीण भागातील एक व्यक्ती; एक अडाणी

ग्रामीण भागाशी किंवा शेतीशी संबंधित.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Rural Example Sentences

1.

2.