Search Words ...

Recompense Meaning In Marathi Recompense मराठी अर्थ

Recompense – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Recompense in Marathi

Recompense = मोबदला

Synonyms of Recompense in Marathi

, , , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Recompense

दिलेल्या, केलेल्या किंवा भोगलेल्या कोणत्याही गोष्टीसाठी समतुल्य परत आले; भरपाई प्रतिफळ भरून पावले; सुधारणा; परतफेड

जे दुखापत, किंवा इतर प्रकारच्या हानी किंवा नुकसानीची भरपाई करते.

(एखाद्याला) केलेल्या, दिलेल्या इ.साठी बक्षीस देणे किंवा परत करणे.

दुखापत, किंवा इतर प्रकारची हानी किंवा नुकसान भरपाई देण्यासाठी.

बदल्यात (काहीतरी) देणे; परतफेड करणे; पैसे देणे, काहीतरी कमावले किंवा पात्र म्हणून.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Recompense Example Sentences

1.

2. He offered money as recompense for the damage, but what the injured party wanted was an apology.

त्याने नुकसान भरपाई म्हणून पैसे देऊ केले, परंतु जखमी पक्षाला माफी हवी होती.

3.

4.

5.