Search Words ...

Recite Meaning In Marathi Recite मराठी अर्थ

Recite – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Recite in Marathi

Recite = पाठ करा

Synonyms of Recite in Marathi

, , ,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Recite

मोठ्याने पुनरावृत्ती करणे (काही उतारा, कविता किंवा इतर मजकूर पूर्वी लक्षात ठेवलेला किंवा एखाद्याच्या डोळ्यांसमोर), अनेकदा प्रेक्षकांसमोर.

एखाद्या गोष्टीची यादी करणे किंवा गणना करणे.

एक पठण वितरीत करण्यासाठी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Recite Example Sentences

1.

2.

3.