Search Words ...

Recently Meaning In Marathi Recently मराठी अर्थ

Recently – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Recently in Marathi

Recently = अलीकडे

Synonyms of Recently in Marathi

अलीकडे, नवीन,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Recently

अलीकडच्या काळात

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Recently Example Sentences

1. a recently published book

नुकतेच प्रकाशित झालेले पुस्तक