Search Words ...

Convey Meaning In Marathi Convey मराठी अर्थ

Convey – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Convey in Marathi

Convey = व्यक्त करा

Synonyms of Convey in Marathi

नेणे, आणणे, घेणे, आणणे, आणणे, हलविणे, फेरी, शटल, शिफ्ट, हस्तांतरण,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Convey

एखाद्या ठिकाणी वाहतूक किंवा वाहून नेणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Convey Example Sentences

1. pipes were laid to convey water to the house

घरात पाणी पोचवण्यासाठी पाईप्स टाकण्यात आले

Image:

Word-Image