Search Words ...

Contribute Meaning In Marathi Contribute मराठी अर्थ

Contribute – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Contribute in Marathi

Contribute = योगदान द्या

Synonyms of Contribute in Marathi

देणगी द्या, देणगी द्या, देणगी द्या, तयार करा, पुढे याल, सदस्यता घ्या, हस्तांतरण करा, अनुदान द्या,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Contribute

काहीतरी साध्य करण्यासाठी किंवा प्रदान करण्यात मदत करण्यासाठी (काहीतरी, विशेषत: पैसा) द्या.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Contribute Example Sentences

1. she contributed to a private pension

तिने खासगी निवृत्तीवेतनासाठी हातभार लावला

Image:

Word-Image