Search Words ...

Content Meaning In Marathi Content मराठी अर्थ

Content – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Content in Marathi

Content = सामग्री

Synonyms of Content in Marathi

शांत करा, शांत करा, शांत करा, कृपा करा, शांत करा, आनंदी करा, समाधानी करा, शांत रहा, समाधानीपणा, समाधान, पूर्णता, , समाधानी, खूश, सामग्री, लोड,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Content

समाधानी (कोणीतरी)

समाधानाची अवस्था.

ब्रिटीश हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचा सदस्य जो विशिष्ट गतीसाठी मतदान करतो.

शांततेत आनंदाच्या स्थितीत.

ज्या गोष्टी कोणत्यातरी वस्तूंमध्ये समाविष्ट केल्या आहेत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Content Example Sentences

1. nothing would content her

काहीही तिला समाधानी नाही

2. the greater part of the century was a time of content

शतकाचा मोठा भाग हा आशयाचा काळ होता

3.

4. he seemed more content, less bitter

तो अधिक संतुष्ट, कमी कडू दिसत होता

5.

Image:

Word-Image