Search Words ...

Consequently Meaning In Marathi Consequently मराठी अर्थ

Consequently – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Consequently in Marathi

Consequently = परिणामी

Synonyms of Consequently in Marathi

एक परिणाम म्हणून, परिणामी, म्हणून, तसे, म्हणून, म्हणून, म्हणूनच, त्या कारणास्तव, त्या कारणास्तव, त्या कारणास्तव, त्या खात्यावर,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Consequently

परिणामी

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Consequently Example Sentences

1. flexible workers find themselves in great demand, and consequently earn high salaries

लवचिक कामगार स्वतःला मोठ्या प्रमाणात मागणी शोधतात आणि परिणामी उच्च पगार मिळवतात

Image:

Word-Image