Search Words ...

Concept Meaning In Marathi Concept मराठी अर्थ

Concept – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Concept in Marathi

Concept = संकल्पना

Synonyms of Concept in Marathi

कल्पना, संकल्पना, अमूर्तता, संकल्पना,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Concept

एक अमूर्त कल्पना; एक सामान्य धारणा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Concept Example Sentences

1. structuralism is a difficult concept

संरचनावाद ही एक कठीण संकल्पना आहे

Image:

Word-Image