Search Words ...

Clam Meaning In Marathi Clam मराठी अर्थ

Clam – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Clam in Marathi

Clam = क्लेम

Synonyms of Clam in Marathi

, , , ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Clam

समान आकाराचे टरफले असलेले एक सागरी बिवळवे मोलस्क.

एक डॉलर

एक लाजाळू किंवा माघारलेली व्यक्ती.

क्लेम्ससाठी खणणे किंवा गोळा करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Clam Example Sentences

1. Their tricuspid teeth (three sharp points per tooth) are especially adapted to feed on organisms with hard shells such as clams, snails, crabs and shrimp.

त्यांचे त्रिकुट दात (दात प्रति तीन तीव्र बिंदू) विशेषत: क्लॅम, गोगलगाई, खेकडे आणि कोळंबी मासा सारख्या कठोर कवच असलेल्या प्राण्यांना खायला अनुकूल करतात.

2.

3.

4. the beaches are ideal for beachcombing, clamming, and observing wildlife

समुद्रकिनारे कोंबिंग, क्लॅमिंग आणि वन्यजीवनाचे निरीक्षण करण्यासाठी समुद्रकिनारे आदर्श आहेत

Image:

Word-Image