Search Words ...

Cistern Meaning In Marathi Cistern मराठी अर्थ

Cistern – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Cistern in Marathi

Cistern = कुंड

Synonyms of Cistern in Marathi

जलाशय, पात्र,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Cistern

पाणी साठवण्यासाठी एक टाकी, विशेषत: पुरवठा करणारा नळ किंवा फ्लशिंग टॉयलेटचा भाग म्हणून.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Cistern Example Sentences

1. It is a water-saving device you fit in your toilet cistern so that less water is used for flushing.

आपण आपल्या टॉयलेटच्या कुंडात बसविलेले हे जल-बचत करणारे साधन आहे जेणेकरून फ्लशिंगसाठी कमी पाण्याचा वापर केला जाईल.

Image:

Word-Image