Search Words ...

Chore Meaning In Marathi Chore मराठी अर्थ

Chore – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Chore in Marathi

Chore = कोरे

Synonyms of Chore in Marathi

नोकरी, कर्तव्य, काम, काम करणे, ओझे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Chore

एक नियमित कार्य, विशेषत: घरगुती एक.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Chore Example Sentences

1. the early risers were up and about, doing their chores

लवकर उठणारे त्यांचे काम करीत होते

Image:

Word-Image