Search Words ...

Charter Meaning In Marathi Charter मराठी अर्थ

Charter – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Charter in Marathi

Charter = सनद

Synonyms of Charter in Marathi

परवानगी द्या, अधिकृत करा, परवान्यास परवानगी द्या, परवान्यास परवानगी द्या, परवानगी द्या, परवानगी द्या, अधिकृतता द्या, अधिकार द्या, अधिकार द्या, हक्क द्या, अधिकार द्या, ला रजा द्या, परवानगी द्या, परवानगी द्या, परवानगी द्या, भाडेपट्टी, भाडे, भाडे, आरक्षित वापरासाठी देय द्या, प्राधिकृतता, मंजुरी, करार, वितरण, संमती, परवानगी, छळ, भाड्याने देणे, भाडेपट्ट्यावर देणे, भाडे देणे, भाडे, भाडे, भाडे, आरक्षण, आरक्षण, आरक्षण,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Charter

(कंपनी, कॉलेज, शहर किंवा अन्य संस्था) यांना सनद द्या

खाजगी वापरासाठी राखीव (विमान, बोट किंवा बस).

देशाच्या विधिमंडळ किंवा सार्वभौम सत्ताद्वारे लेखी अनुदान, ज्याद्वारे कंपनी, महाविद्यालय किंवा शहर यासारखी संस्था स्थापन केली जाते आणि तिचे हक्क आणि विशेषाधिकार परिभाषित केले जातात.

खासगी वापरासाठी विमान, बोट किंवा बसचे आरक्षण.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Charter Example Sentences

1. the company was chartered in 1864

कंपनी सन 1864 मध्ये सनदी होती

2. he chartered a plane to take him to Paris

पॅरिसला नेण्यासाठी त्याने विमानाने चार्टर्ड केले

3. the town received a charter from the Emperor

शहराला सम्राटाकडून एक सनद मिळाला

4. a plane on charter to a multinational company

एका बहुराष्ट्रीय कंपनीकडे चार्टरवर विमान

Image:

Word-Image