Search Words ...

Assured Meaning In Marathi Assured मराठी अर्थ

Assured – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Assured in Marathi

Assured = आश्वासन दिले

Synonyms of Assured in Marathi

आत्मविश्वासू, आत्मविश्वासू, स्वत: ची खात्री, सकारात्मक, ठाम, आत्मविश्वास असणारा, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासू, आत्मविश्वासू, कफयुक्त, निश्चित, निश्चित, सुरक्षित, विश्वासार्ह, विश्वासार्ह, घन, आवाज, स्थापित,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Assured

आत्मविश्वास.

बंद करणे किंवा बदल करण्यापासून संरक्षित

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Assured Example Sentences

1. “Certainly not,” was her assured reply

"निश्चितच नाही," तिचे खात्रीने उत्तर होते

2. an assured tenancy

एक निश्चित भाडेकरु

Image:

Word-Image