Search Words ...

Assist Meaning In Marathi Assist मराठी अर्थ

Assist – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Assist in Marathi

Assist = सहाय्य करा

Synonyms of Assist in Marathi

मदत, अबीट, एखाद्याला एक हात देणे, एखाद्याला मदत देणे , एखाद्याला जामीन द्या, एखाद्याच्या बचावासाठी या, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Assist

(एखाद्यास) मदत करा, विशेषत: कामात भाग घेऊन.

सहसा पैसे देऊन मदत करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Assist Example Sentences

1. a senior academic would assist him in his work

एक वरिष्ठ शैक्षणिक त्याला त्याच्या कामात मदत करेल

2. the budget must have an assist from tax policies

अर्थसंकल्पात कर धोरणांची सहाय्य असणे आवश्यक आहे

Image:

Word-Image