Search Words ...

Assiduous Meaning In Marathi Assiduous मराठी अर्थ

Assiduous – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Assiduous in Marathi

Assiduous = आश्वासक

Synonyms of Assiduous in Marathi

सावध, सावध, कसून, लबाडीचा, सावध, कष्टाळू, कष्टकरी, कठोर परिश्रम करणारा, कर्तव्यदक्ष, अति सावध, काटेकोर, कष्टकरी, मागणी करणारा, कठोर, अचूक, शोध लावणारा, जवळ, विस्तृत, मिनिट, अचूक, योग्य, अभ्यासपूर्ण, कठोर, विशिष्ट,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Assiduous

चांगली काळजी आणि चिकाटी दर्शवित आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Assiduous Example Sentences

1. she was assiduous in pointing out every feature

ती प्रत्येक वैशिष्ट्याकडे लक्ष वेधून घेणारी होती

Image:

Word-Image