Search Words ...

Appraised Meaning In Marathi Appraised मराठी अर्थ

Appraised – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Appraised in Marathi

Appraised = कौतुक केले

Synonyms of Appraised in Marathi

मूल्यमापन, अंदाज, न्यायाधीश, दर, गेज, बेरीज, पुनरावलोकन, विचार करा,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Appraised

चे मूल्य किंवा गुणवत्तेचे मूल्यांकन करा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Appraised Example Sentences

1. there is a need to appraise existing techniques

अस्तित्त्वात असलेल्या तंत्राचे मूल्यांकन करण्याची गरज आहे

Image:

Word-Image