Search Words ...

Apart Meaning In Marathi Apart मराठी अर्थ

Apart – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Apart in Marathi

Apart = याशिवाय

Synonyms of Apart in Marathi

एकमेकांपासून दूर, बाजूला, बाजूला, तुकडे करणे, तुकडे करणे,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Apart

(दोन किंवा अधिक लोक किंवा वस्तूंचे) अंतरावर विभक्त; वेळ किंवा स्पेसमध्ये एकमेकांपासून विशिष्ट अंतरावर.

करण्यासाठी किंवा एका बाजूला; मुख्य शरीरापासून काही अंतरावर.

जेणेकरून चिरडले जावे; तुकडे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Apart Example Sentences

1. two stone gateposts some thirty feet apart

दोन दगडी पाट्या सुमारे तीस फूट अंतरावर

2. Isabel stepped away from Joanna and stood apart

इसाबेल जोआनापासून दूर गेली आणि तेथे उभी राहिली

3. he leapt out of the car just before it was blown apart

त्याने गाडीच्या बाहेर उडण्याआधीच त्याने उडी मारली

Image:

Word-Image