Search Words ...

Anyway Meaning In Marathi Anyway मराठी अर्थ

Anyway – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Anyway in Marathi

Anyway = असो

Synonyms of Anyway in Marathi

कोणत्याही परिस्थितीत, कोणत्याही कार्यक्रमात, कोणत्याही दराने, सर्व कार्यक्रमांमध्ये काहीही असो, पर्वा न करता, , असे असले तरी, तथापि, तथापि, तरीही, तरीही, तरीही, तसे असले तरी सर्व काही असूनही, सर्व काही असूनही, ते असे बोलल्यानंतर, तेच म्हणाले, फक्त तसेच, सर्व काही, एकाच वेळी, कोणत्याही कार्यक्रमात, काहीही असू शकते, काहीही असू शकते, तरीही, काहीही असो, तरीही,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Anyway

नुकतेच नमूद केलेल्या बिंदू किंवा कल्पनेची पुष्टी करण्यासाठी किंवा समर्थन देण्यासाठी वापरले.

संभाषण संपविण्यासाठी, विषय बदलण्यासाठी किंवा व्यत्यया नंतर विषय पुन्हा सुरू करण्यासाठी वापरला जातो.

काहीतरी घडले आहे किंवा दुसरे काहीतरी असूनही होईल हे सूचित करण्यासाठी वापरले जाते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Anyway Example Sentences

1. I told you, it's all right, and anyway, it was my fault

मी तुम्हाला सांगितले, हे सर्व ठीक आहे, आणि तरीही, ही माझी चूक होती

2. Anyway, Dot, I must go

असो, डॉट, मी जायलाच हवे

3. nobody invited Miss Honey to sit down so she sat down anyway

कोणीही मिस हनीला खाली बसण्यास बोलावले नाही म्हणून ती तरीही खाली बसली

Image:

Word-Image