Search Words ...

Annex Meaning In Marathi Annex मराठी अर्थ

Annex – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Annex in Marathi

Annex = अनुबंध

Synonyms of Annex in Marathi

, विभाग, बाजूला, पूरक इमारत, व्यतिरिक्त, जोड,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Annex

अतिरिक्त किंवा गौण भाग म्हणून जोडा किंवा जोडा, विशेषत: दस्तऐवजात.

एखादी इमारत मुख्य इमारतीत सामील झाली किंवा त्याच्याशी संबंधित, अतिरिक्त जागा किंवा राहण्याची सोय प्रदान करते.

दस्तऐवजाची जोड.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Annex Example Sentences

1. the first ten amendments were annexed to the Constitution in 1791

पहिल्या दहा घटना दुरुस्ती 1791 मध्ये घटनेत संलग्न करण्यात आल्या

2. the school's one-story wooden annex

शाळेची एक मजली लाकडी जोड

3. an annex to the report

अहवालाचे अनुलग्नक

Image:

Word-Image