Search Words ...

Amethyst Meaning In Marathi Amethyst मराठी अर्थ

Amethyst – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Amethyst in Marathi

Amethyst = Meमेथिस्ट

Synonyms of Amethyst in Marathi

,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Amethyst

व्हायलेट किंवा जांभळ्या प्रकारच्या क्वार्ट्जचा समावेश असलेला एक मौल्यवान दगड.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Amethyst Example Sentences

1. a delicate necklace of amethysts and pearls

meमेथिस्ट आणि मोत्याचा एक नाजूक हार

Image:

Word-Image