Search Words ...

Alternative Meaning In Marathi Alternative मराठी अर्थ

Alternative – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Alternative in Marathi

Alternative = वैकल्पिक

Synonyms of Alternative in Marathi

निवड, इतर शक्यता, इतर, दुसरा, दुसरा, शक्य, पर्याय, पुनर्स्थित,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Alternative

दोन किंवा अधिक उपलब्ध शक्यतांपैकी एक.

(एक किंवा अधिक गोष्टींची) दुसरी शक्यता म्हणून उपलब्ध.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Alternative Example Sentences

1. audiobooks are an interesting alternative to reading

ऑडिओबुक वाचणे हा एक मनोरंजक पर्याय आहे

2. the various alternative methods for resolving disputes

विवाद निराकरण करण्यासाठी विविध पर्यायी पद्धती

Image:

Word-Image