Search Words ...

Alleged Meaning In Marathi Alleged मराठी अर्थ

Alleged – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Alleged in Marathi

Alleged = कथित

Synonyms of Alleged in Marathi

तथाकथित, हक्क सांगितलेले, अभिव्यक्त केलेले, अभिप्राय असलेले, स्पष्ट, समजूतदार, अप्रमाणित, अफवा, प्रतिष्ठित, गृहीत धरलेले, गृहीत धरलेले, जाहीर केलेले, सांगितले गेले, अभिव्यक्त केलेले, वर्णन केलेले,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Alleged

(एखाद्या घटनेची किंवा एखाद्या व्यक्तीची) म्हणाली, कोणतेही पुरावे नसलेले घडले किंवा विशिष्ट बेकायदेशीर किंवा अवांछित गुणवत्ता असेल.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Alleged Example Sentences

1. the alleged conspirators

कथित षड्यंत्रकार

Image:

Word-Image