Search Words ...

Agreement Meaning In Marathi Agreement मराठी अर्थ

Agreement – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Agreement in Marathi

Agreement = करार

Synonyms of Agreement in Marathi

एकमत, एकमत, सुसंवाद, त्यानुसार, ऐक्य, एकता, समानता, समविचारीता, एकमेकांशी सहानुभूती,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Agreement

एकमत किंवा मते किंवा भावना नुसार; एक स्थिती किंवा सहमत परिणाम.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Agreement Example Sentences

1. the governments failed to reach agreement

सरकार करारात पोहोचण्यात अपयशी ठरले

Image:

Word-Image