Search Words ...

Aggregate Meaning In Marathi Aggregate मराठी अर्थ

Aggregate – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aggregate in Marathi

Aggregate = एकूण

Synonyms of Aggregate in Marathi

ठेवले, गट, घड, एकत्र, एकत्र, पूल, मिक्स, मिश्रण, एकत्र, एकत्र, एकत्र, फ्यूज, एकत्र, एकत्र, एकत्र, एकत्र, फेकणे, एकत्र विचार, , वस्तुमान, क्लस्टर, ढेकूळ, गोंधळ, ढीग, ढीग, बंडल, प्रमाण, एकत्रित, संपूर्ण, एकूण, एकत्रित, जोडलेली, संपूर्ण, पूर्ण, पूर्ण, सर्वसमावेशक, एकंदर, एकत्रित,

Category : क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aggregate

वर्ग किंवा क्लस्टर मध्ये फॉर्म किंवा गट.

अनेक (सामान्यत: भिन्न नसलेले) घटक एकत्र करून संपूर्ण तयार केले जाते.

तुकड्यांच्या किंवा कणांच्या हळुवारपणे कॉम्पॅक्ट केलेल्या वस्तुपासून तयार केलेली सामग्री किंवा रचना.

अनेक स्वतंत्र युनिट्स किंवा वस्तूंच्या संयोजनाद्वारे तयार किंवा गणना केली जाते; एकूण

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aggregate Example Sentences

1. the butterflies aggregate in dense groups

फुलपाखरे एकूण दाट गटांमध्ये

2. the council was an aggregate of three regional assemblies

ही परिषद तीन प्रादेशिक असेंब्लीची एकूण होती

3. the specimen is an aggregate of rock and mineral fragments

हा नमुना खडक आणि खनिजांच्या तुकड्यांचा एकंदर भाग आहे

4. the aggregate amount of grants made

केलेल्या अनुदानाची एकूण रक्कम

Image:

Word-Image