Search Words ...

Again Meaning In Marathi Again मराठी अर्थ

Again – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Again in Marathi

Again = पुन्हा

Synonyms of Again in Marathi

पुन्हा एकदा, पुन्हा एकदा, पुन्हा एकदा, पुन्हा,

Category : क्रियाविशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Again

पुन्हा कधीतरी; पुन्हा एकदा.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Again Example Sentences

1. it was great to meet old friends again

जुन्या मित्रांना पुन्हा भेटून आनंद झाला

Image:

Word-Image