Search Words ...

Afraid Meaning In Marathi Afraid मराठी अर्थ

Afraid – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Afraid in Marathi

Afraid = भयभीत

Synonyms of Afraid in Marathi

घाबरलेला, घाबरलेला ताठर, घाबरा, भीतीदायक, भयभीत, चिंताग्रस्त, मृत्यूला घाबरलेला,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Afraid

भीती किंवा चिंता वाटणे; भयभीत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Afraid Example Sentences

1. I'm afraid of dogs

मला कुत्र्यांची भीती वाटते

Image:

Word-Image