Search Words ...

Affluent Meaning In Marathi Affluent मराठी अर्थ

Affluent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affluent in Marathi

Affluent = संपन्न

Synonyms of Affluent in Marathi

, श्रीमंत, समृद्ध, संपन्न, चांगले, पैसे असणारा, रोख श्रीमंत, खोल खिशा असणारा, कल्याणकारी, आरामदायक, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affluent

एक उपनदी प्रवाह.

(विशेषत: एखाद्या गटाचे किंवा क्षेत्राचे) खूप पैसे आहेत; श्रीमंत.

(पाण्याचे) मुक्तपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात वाहते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affluent Example Sentences

1. The chief commerce is in silk, which is carried on along the River and its numerous affluents and canals.

मुख्य व्यापार रेशीममध्ये आहे, जो नदीकाठी व असंख्य संपन्न व कालवे वाहून जातो.

2. the affluent societies of the western world

पाश्चात्य जगाच्या श्रीमंत संस्था

3.

Image:

Word-Image