Search Words ...

Affix Meaning In Marathi Affix मराठी अर्थ

Affix – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affix in Marathi

Affix = एफिक्स

Synonyms of Affix in Marathi

चिकटविणे, बांधणे, बांधणे, निश्चित करणे, पोस्ट करणे, सुरक्षित करणे, जोडणे, जोडणे, ,

Category : सकर्मक क्रियापद

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affix

कशास तरी चिकटून रहा, जोडा किंवा चिकटवा (काहीतरी).

मूळ, स्टेम किंवा शब्दाच्या सुरूवातीस किंवा शेवटी किंवा शब्दाच्या मुख्य भागामध्ये त्याचा अर्थ सुधारण्यासाठी एक अतिरिक्त घटक.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affix Example Sentences

1. he licked the stamp and affixed it to the envelope

त्याने स्टॅम्प चाटला आणि त्यास लिफाफ्यात चिकटवले

2. Languages that work like this, where whole phrases or clauses can be formed in one word by attaching affixes to noun stems or verbs, are called polysynthetic.

अशा भाषा ज्या भाषेत कार्य करतात, जिथे संपूर्ण वाक्प्रचार किंवा क्लॉज एका शब्दामध्ये संज्ञा देण्यावर किंवा क्रियापदांवर जोडण्यासाठी एका शब्दात तयार केल्या जाऊ शकतात, त्यांना पॉलिसिंथेटिक म्हणतात.

Image:

Word-Image