Search Words ...

Affirmation Meaning In Marathi Affirmation मराठी अर्थ

Affirmation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affirmation in Marathi

Affirmation = पुष्टीकरण

Synonyms of Affirmation in Marathi

घोषणा, विधान, घोषणा, घोषण, सत्यापन, हमी, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affirmation

एखाद्या गोष्टीची पुष्टी करण्याच्या किंवा पुष्टी करण्याच्या क्रिया किंवा प्रक्रिया

भावनिक समर्थन किंवा प्रोत्साहन.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affirmation Example Sentences

1. he nodded in affirmation

त्याने कबूल केले

2. the lack of one or both parents' affirmation leaves some children emotionally crippled

पालकांची एक किंवा दोघांचीही खात्री नसल्यामुळे काही मुले भावनिक पंगु होतात

Image:

Word-Image