Search Words ...

Affinity Meaning In Marathi Affinity मराठी अर्थ

Affinity – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affinity in Marathi

Affinity = आत्मीयता

Synonyms of Affinity in Marathi

एकमेकांशी सहानुभूती, सहानुभूती, समरसता, समविचारीपणा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affinity

एखाद्याला किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल उत्स्फूर्त किंवा नैसर्गिक आवड किंवा सहानुभूती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affinity Example Sentences

1. he has an affinity for the music of Berlioz

त्याला बर्लिओजच्या संगीताविषयी आपुलकी आहे

Image:

Word-Image