Search Words ...

Affiliation Meaning In Marathi Affiliation मराठी अर्थ

Affiliation – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affiliation in Marathi

Affiliation = संलग्नता

Synonyms of Affiliation in Marathi

जोडणे, जोडणे, सामील होणे, जोडणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, संरेखित करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, एकत्र करणे, संघटना,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affiliation

संबंधित किंवा संबद्ध होण्याची राज्य किंवा प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affiliation Example Sentences

1. his political affiliations

त्याचा राजकीय संबंध आहे

Image:

Word-Image