Search Words ...

Affection Meaning In Marathi Affection मराठी अर्थ

Affection – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Affection in Marathi

Affection = आपुलकी

Synonyms of Affection in Marathi

प्रेम, आवडी, प्रेम, भावना, भावना, प्रेमळपणा, कळकळ, कळकळ, भक्ती, काळजी, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Affection

प्रेमळपणा किंवा आवडीची भावना.

प्रभावित किंवा प्रभावित होण्याची कृती किंवा प्रक्रिया.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Affection Example Sentences

1. she felt affection for the wise old lady

तिला त्या ज्ञानी वृद्ध स्त्रीबद्दल प्रेम वाटले

2.

Image:

Word-Image