Search Words ...

Aegis Meaning In Marathi Aegis मराठी अर्थ

Aegis – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Aegis in Marathi

Aegis = एजिस

Synonyms of Aegis in Marathi

प्रायोजकत्व, पाठींबा, संरक्षण, निवारा, छत्री, शुल्क, देखभाल, काळजी, देखरेख, मार्गदर्शन, पालकत्व, विश्वस्ता, आधार, एजन्सी, सुरक्षा, संरक्षण, संरक्षण,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Aegis

एखाद्या विशिष्ट व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे संरक्षण, पाठिंबा किंवा समर्थन

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Aegis Example Sentences

1. negotiations were conducted under the aegis of the UN

यूएन च्या तत्वाखाली वाटाघाटी करण्यात आल्या

Image:

Word-Image