Search Words ...

Advisor Meaning In Marathi Advisor मराठी अर्थ

Advisor – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advisor in Marathi

Advisor = सल्लागार

Synonyms of Advisor in Marathi

मार्गदर्शक, मार्गदर्शक, सल्लागार, सल्लागार, विश्वासू, विश्वासदर्शक, मार्गदर्शक, उजवा हात माणूस, उजवा हात स्त्री, सहाय्यक, मदतनीस,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advisor

विशिष्ट क्षेत्रात सल्ला देणारी व्यक्ती.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advisor Example Sentences

1. the military adviser to the President

राष्ट्रपती लष्करी सल्लागार

Image:

Word-Image