Search Words ...

Advised Meaning In Marathi Advised मराठी अर्थ

Advised – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advised in Marathi

Advised = सल्ला दिला

Synonyms of Advised in Marathi

विवेकी, शहाणा, सल्ला दिला,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advised

कोणीतरी, विशेषत: स्पीकर म्हणून वागण्याची शिफारस करेल; शहाणा ज्ञानी.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advised Example Sentences

1. the department would be advised to do some research

त्या विभागास काही संशोधन करण्याचा सल्ला देण्यात येईल

Image:

Word-Image