Search Words ...

Adventure Meaning In Marathi Adventure मराठी अर्थ

Adventure – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adventure in Marathi

Adventure = साहस

Synonyms of Adventure in Marathi

पलायन, काम, पराक्रम, चाचणी, अनुभव, घटना, घटना, घटना, घटने, भाग, प्रेम प्रकरण, ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adventure

एक असामान्य आणि रोमांचक, सामान्यत: धोकादायक, अनुभव किंवा क्रियाकलाप.

घातक आणि रोमांचक क्रियाकलापांमध्ये गुंतलेले रहा, विशेषत: अज्ञात प्रदेशाच्या शोधामध्ये.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adventure Example Sentences

1. her recent adventures in Italy

इटली मध्ये तिच्या अलीकडील साहसी

2. they had adventured into the forest

त्यांनी जंगलात प्रवेश केला होता

Image:

Word-Image