Search Words ...

Advent Meaning In Marathi Advent मराठी अर्थ

Advent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Advent in Marathi

Advent = घटने किंवा प्रसंगाचे आगमन

Synonyms of Advent in Marathi

देखावा, उदय, भौतिकीकरण, सर्फेसिंग, घटना, पहाट, मूळ, जन्म, उदय, विकास,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Advent

एखाद्या उल्लेखनीय व्यक्तीचे, वस्तूचे किंवा कार्यक्रमाचे आगमन.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Advent Example Sentences

1. the advent of television

दूरदर्शन चे आगमन

Image:

Word-Image