Search Words ...

Adornment Meaning In Marathi Adornment मराठी अर्थ

Adornment – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adornment in Marathi

Adornment = अलंकार

Synonyms of Adornment in Marathi

सुशोभित करणे, सजावट करणे, सजावट करणे, अलंकार, अलंकार, वर्धित करणे, वर्धित करणे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adornment

एक अशी वस्तू जी सुशोभित किंवा सुशोभित करते; अलंकार

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adornment Example Sentences

1. the necktie is no longer a necessary male adornment

नेकटी यापुढे आवश्यक पुरुष सजावट नाही

Image:

Word-Image