Search Words ...

Adolescent Meaning In Marathi Adolescent मराठी अर्थ

Adolescent – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adolescent in Marathi

Adolescent = पौगंडावस्थेतील

Synonyms of Adolescent in Marathi

तरुण, तरूण, तरुण वयस्क, तरूण, तरुण स्त्री, तरूणी, तरुण, तरुण, अल्पवयीन, किशोरवयीन, तरूण, तरूण, तरुण, तरूण,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adolescent

एक किशोर मुलगा किंवा मुलगी.

(तरुण व्यक्तीचे) मुलापासून प्रौढ होण्याच्या प्रक्रियेत.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adolescent Example Sentences

1. the books are aimed at children and adolescents

पुस्तके मुले आणि पौगंडावस्थेतील मुलांना उद्देश आहेत

2. many parents find it hard to understand their adolescent children

बर्‍याच पालकांना किशोरवयीन मुलांना समजणे कठीण जाते

Image:

Word-Image