Search Words ...

Adolescence Meaning In Marathi Adolescence मराठी अर्थ

Adolescence – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adolescence in Marathi

Adolescence = पौगंडावस्थेतील

Synonyms of Adolescence in Marathi

किशोर, तारुण्य, तरुण वय, तरुण दिवस, लवकर आयुष्य,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adolescence

तारुण्य दिसायला लागल्यानंतरचा काळ, ज्या काळात एक तरुण व्यक्ती मुलापासून प्रौढांपर्यंत विकसित होते.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adolescence Example Sentences

1. Mary spent her childhood and adolescence in Europe

मेरीने आपले बालपण आणि पौगंडावस्था युरोपमध्ये घालवले

Image:

Word-Image