Search Words ...

Ado Meaning In Marathi Ado मराठी अर्थ

Ado – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Ado in Marathi

Ado = किशोर

Synonyms of Ado in Marathi

त्रास, त्रास, अस्वस्थ, आंदोलन, त्रास, हलगर्जीपणा, हबबब, गोंधळ, खळबळ,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Ado

आंदोलन किंवा गडबड, विशेषत: काही महत्व नसलेल्या गोष्टीबद्दल.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Ado Example Sentences

1. this is much ado about almost nothing

हे जवळजवळ काहीच नाही याबद्दल खूपच अडचण आहे

Image:

Word-Image