Search Words ...

Admissible Meaning In Marathi Admissible मराठी अर्थ

Admissible – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Admissible in Marathi

Admissible = मान्य आहे

Synonyms of Admissible in Marathi

परवानगी, अनुज्ञेय, परवानगी, स्वीकार्य, स्वीकार्य, सहन करण्यायोग्य, समाधानकारक, न्याय्य, डिसेन्सेबल, समर्थनीय, सुप्रसिद्ध, अस्सल, ध्वनी, शहाणा, वाजवी, ,

Category : विशेषण

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Admissible

स्वीकार्य किंवा वैध, विशेषत: कायद्याच्या न्यायालयात पुरावा म्हणून.

एखाद्या ठिकाणी प्रवेश घेण्याचा हक्क आहे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Admissible Example Sentences

1. the Court unanimously held that the hearsay was admissible

सुनावणी मान्य आहे असे कोर्टाने एकमत केले

2. foreigners were admissible only as temporary workers

परदेशी केवळ तात्पुरते कामगार म्हणून मान्य होते

Image:

Word-Image