Search Words ...

Admiration Meaning In Marathi Admiration मराठी अर्थ

Admiration – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Admiration in Marathi

Admiration = कौतुक

Synonyms of Admiration in Marathi

प्रशंसा, टाळ्या, मान्यता, मान्यता, प्रशंसा, आदर, आदर, आदर, प्रशंसा, आदर, आदर, आदर, प्रशंसा,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Admiration

आदर आणि उबदार मान्यता.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Admiration Example Sentences

1. their admiration for each other was genuine

त्यांचे एकमेकांचे कौतुक खरे होते

Image:

Word-Image