Search Words ...

Adjournment Meaning In Marathi Adjournment मराठी अर्थ

Adjournment – शब्दाचा मराठी अर्थ (Meaning), व्याख्या (Definition), स्पष्टीकरण (Explanation), संबंधित शब्द (Synonyms) आणि उदाहरणे (Examples) आपण येथे वाचू शकता.

Meanings of Adjournment in Marathi

Adjournment = व्यायाम

Synonyms of Adjournment in Marathi

खंडित करणे, खंडित करणे, व्यत्यय, स्थगिती, रीशेडिंग, स्थगिती, स्थगिती, विलंब, शेल्फिंग, स्टे,

Category : संज्ञा

या शब्दाचा अर्थ (Meaning) आणि समानार्थी शब्द (Synonyms) जाणून घेतल्यानंतर आता आपण त्याची व्याख्या (Definition) देखील पाहूया.

Explanation/ Defination of Adjournment

एखादा कायदा किंवा कालावधी तहकूब करणे किंवा तहकूब करणे.

हा शब्द अधिक चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी येथे काही वाक्ये आहेत.

Adjournment Example Sentences

1. she sought an adjournment of the trial

तिने खटल्याची स्थगिती मागितली

Image:

Word-Image